Privaatsuspoliitika. Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

 

Käesolev dokument määratleb OÜ Inspiratsiooniraamatukogu käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise, selle eesmärgid, koosseisu ning salastatuse.

 

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Inspiratsiooniraamatukogu OÜ-ga lepingulisse suhtesse.

 

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Inspiratsiooniraamatukogu OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

 

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

 

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete vastutav töötleja on Inspiratsiooniraamatukogu OÜ (reg. kood 14673369, juriidilise aadressiga Ristikangru tee 53, Manniva, Jõelähtme vald, Harjumaa). Inspiratsiooniraamatukogu OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜle.

 

Kliendiandmete volitatud töötlejad on:

 • Postiteenuse osutajad, selleks et tellitud kaup kliendile kätte toimetada;
 • Reklaamiteenuse pakkujad, sh sotsiaalmeedia teenuse osutajad, kellele edastame vaid neid andmeid, mis on vajalikud selleks, et teavitada klienti uutest toodetest ja kampaaniatest ning analüüsida klientide käitumist e-poes;
 • Infotehnoloogilist tuge pakkuvad ettevõtted, selleks et tagada OÜ Inspiratsiooniraamatukogu e-poe ja teiste kasutatavate IT-lahenduste toimimine ning arendamine;
 • Montonio Finance OÜ maksete teostamiseks e-poest kauba eest tasudes.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis:

Inspiratsiooniraamatukogu OÜ võib koguda järgmiseid andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
 • isikukood/registrikood;
 • elukoht/asukoht;
 • arveldusarve;
 • kontaktandmed;
 • tehingute andmed (kliendi sooritatud ostude andmed);
 • harjumuste, eelistuste ja rahulolu andmed (nt teenuste kasutamise aktiivsus, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu ning kaebustega seotud andmed);
 • kõiki eelnevalt nimetamata kliendiandmeid, mida klient on edastanud Inspiratsiooniraamatukogu OÜ-le sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel omal algatusel, sh on Inspiratsiooniraamatukogu OÜ-l õigus salvestada kõiki kliendi poolt sidevahendite teel antud korraldusi.

Mobiilirakenduses parema kasutajakogemuse saamiseks võib Inspiratsiooniraamatukogu OÜ töödelda järgnevaid andmeid:

 • ligipääs failidele on vajalik e-raamatute lugemise võimaldamiseks;
 • ligipääs kaamerale ISBNi/EANi (triipkoodi) skanneri kasutamiseks;
 • wifi-ühenduse kontroll;
 • ligipääs asukohale.

Seaduses sätestatud alustel on Inspiratsiooniraamatukogu OÜ-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas dokumendis nimetatud.

 

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Inspiratsiooniraamatukogu OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:

 • täita kliendiga sõlmitud lepingut, mis põhineb:

– lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;

– juriidilise kohustuse täitmisel;

– Inspiratsiooniraamatukogu OÜ õigustatud huvil.

 • osutada lisateenuseid, viia läbi kliendirahulolu uuringuid, turuanalüüse ja teha statistikat, mis põhineb:

– kliendi nõusolekul;

– Inspiratsiooniraamatukogu OÜ õigustatud huvil täiustada Inspiratsiooniraamatukogu OÜ teenuseid ja tooteid;

 • parandada kliendi kasutajakogemust ja arendada uusi tooteid ning teenuseid.
 • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule), mis põhineb:

– kliendi nõusolekul;

– lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;

– juriidilise kohustuse täitmisel;

– Inspiratsiooniraamatukogu OÜ õigustatud huvil ennetada, piirata ja uurida Inspiratsiooniraamatukogu OÜ teenuste ning toodete väärkasutamist või õigusvastast kasutamist.

 • täita õigusnormidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele), mis põhineb:

– lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;

– juriidilise kohustuse täitmisel;

– Inspiratsiooniraamatukogu OÜ õigustatud huvil usaldusväärseks riskijuhtimiseks ja äriühingu üldjuhtimiseks.

 

Millistel juhtudel Inspiratsiooniraamatukogu OÜ avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ja neile ei võimaldata Kolmandate isikute ligipääsu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

 

Kes on Kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

 

Kus töödeldakse kliendiandmeid?

Üldjuhul töödeldakse kliendiandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid mõningatel juhtudel need edastatakse ja töödeldakse riikides, mis asuvad väljaspool ELi/EMPi.

 

Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek, ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Asjakohane kaitsemeede on:

 • kehtiv leping, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi;
 • väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele;
 • vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).

Pöördumise korral saab klient täpsemat infot kliendiandmete edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi asuvatesse riikidesse.

 

Kuidas võib Inspiratsiooniraamatukogu OÜ kasutada kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Inspiratsiooniraamatukogu OÜ võib saata klientidele Inspiratsiooniraamatukogu OÜ pakkumisi.

 

Kuidas võib Inspiratsiooniraamatukogu OÜ kasutada profiilianalüüsi personaalsete pakkumiste tegemiseks?

Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida isiklikke eelistusi, huvisid, elukohta. Profiilianalüüsi kasutatakse turunduse eesmärgil, mis põhineb Inspiratsiooniraamatukogu OÜ õigustatud huvil, lepingu täitmisel või kliendi nõusolekul.

 

Inspiratsiooniraamatukogu OÜ võib kliendiandmeid töödelda digitaalsete teenuste kasutajakogemuse parandamiseks, näiteks teenuste vaadete kohandamine kasutatavale seadmele ja kliendile personaalsete pakkumiste loomine (välja arvatud juhul, kui klient on otseturundusest loobunud). Selline turundus võib põhineda sellel, milliseid teenuseid ja kuidas klient kasutab ning kuidas klient Inspiratsiooniraamatukogu OÜ mobiilirakenduses navigeerib.

 

Tuginedes Inspiratsiooniraamatukogu OÜ õigustatud huvile, tagab Inspiratsiooniraamatukogu OÜ profiilianalüüsil põhinevate personaalsete pakkumiste tegemise ja turundamisega eraisikutest klientide mugava e-poe keskkonna kasutamise.

 

Millised on kliendi õigused?

Kliendil on seoses kliendiandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:

 • taotleda oma kliendiandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
 • esitada vastuväiteid oma kliendiandmete töötlemise suhtes, kui kliendiandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste saamine või küsitlustes osalemine);
 • taotleda oma kliendiandmete kustutamist, näiteks kui neid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui klient on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui kliendiandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu täitmiseks;
 • piirata oma kliendiandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil Inspiratsiooniraamatukogu OÜ hindab, kas kliendil on õigus oma andmete kustutamisele;
 • saada infot, kas Inspiratsiooniraamatukogu OÜ töötleb tema kliendiandmeid ja juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele juurdepääs;
 • saada ise esitatud kliendiandmeid, mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus);
 • võtta tagasi oma nõusolek kliendiandmete töötlemiseks;
 • esitada kaebusi kliendiandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee), kui klient leiab, et tema kliendiandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

 

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti post@inspiratsiooniraamatukogu.ee vahendusel. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti post@inspiratsiooniraamatukogu.ee vahendusel.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

 

Kui kaua kliendiandmeid säilitatakse?

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga, Inspiratsiooniraamatukogu OÜ õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

 

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil post@inspiratsiooniraamatukogu.ee.

 

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.inspiratsiooniraamatukogu.ee  kaudu .